Phone No. of the Heads, P.G. Department

S.N.      Departments            Name        Ph./Mob. No.
1 Physics Dr. Anil Kumar Sinha 9934906602
2 Chemistry Dr. Himanshu Shekhar 8877311180
3 Botany Dr. C.S. Chaudhary 9431464081
4 Zoology Dr. Raja Ram Singh 9430006604
5 Mathematics Dr. Rajendra Prasad 9431638675
6 Hindi Dr. Ranvijay Kumar 9934450151
7 English Dr. Prasunjay Kumar Sinha 9304835916
8 Sanskrit Dr. Shriprakash Rai 9430895821
9 Urdu & Persian Dr. (Md.) Jamil Akhtar 9973780764
10 Pol.Sc. Dr. Arun Kant Singh 9430432955
11 Public Adm. Dr. Umesh Kumar 9430252587
12 History Dr. Narad Singh 9835803851
13 Psychology Dr. (Smt.) Manju Singh 9472615200
14 Sociology Dr. Dilip Kumar Choudhary 9431850559
15 Geography Dr. Keshav Prasad Yadav 9430657854
16 Prakrit&Jainology Dr. Dudh Nath Choudhary 9430220084
17 Philosophy Dr. Asha Rani 9631002331
18 Economics Dr. Yadwendra Singh 6200481004
19 Bhojpuri Prof. Dr. Diwakar Pandey 9430622134
20 Commerce Dr. G.S. Pradhan 9431421891
21 Director (MBA) Dr. Sanjay Kumar Singh  9431661369
22 Director (MCA) Dr. Anil Singh  9939678936
23 Incharge (B.Ed.) Dr. Shailendra Kumar Ojha 9431679052